ขอเชิญมอบทุนการศึกษาระยะสั้นสำหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน+6

ขอเชิญมอบทุนการศึกษาระยะสั้นสำหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน+6

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณะวิชา ภาควิชา หลักสูตร มอบทุนศึกษาระยะสั้นสำหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน+6 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี One Semester Scholarship Program for ASEAN+6 Students: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University (KU OSSPAS)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาคู่สัญญาประเทศกลุ่มอาเซียน+6
- นักศึกษาต้องได้รับการตอบรับจากคณะวิชา ภาควิชา หลักสูตร ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
- เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทย
- มีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาพยาบาลด้านสุขภาพ รวมถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

การสนับสนุน

-ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติทุกรายการ

-สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 34,000 บาท/เทอม

-ยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก

การสมัคร

ปีการศึกษา 2565 – 2566

-รับสมัครผ่านระบบ  Non-degree  โดยสามารถดูรายละเอียดประกอบการสมัครเพิ่มเติมได้ที่

https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/webinter/

ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครแล้ว

ภาคการศึกษาที่ 1/2565  หมดเขตรับสมัคร  16 พฤษภาคม 2565

ภาคการศึกษาที่ 2/2565  หมดเขตรับสมัคร  17 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มก.

นางอชิรญา นูนึช กาแลนต์ โทร. 0 2942 8858 สายภายใน 644171

นางสาวอันธิกา ธรรมเนียม โทร. 0 2942 8858 สายภายใน 644154

Email: iad@ku.th
ข่าวและกิจกรรม