The spirit of development toward the global society

รวมแบบฟอร์ม

รวมแบบฟอร์ม

 

ลำดับ ฟอร์ม ดาวน์โหลด/ ลิงก์
1 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มการขอเยี่ยมชมสำหรับชาวต่างชาติ ( International Visitor Request form) ลิงก์
3 แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลแผนการจัดประชุมนานาชาติ 5 ปี ( พ.ศ 2564-2568) ดาวน์โหลด
4 แบบคำร้องขอข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (LOI/MOU/MOA) ลิงก์
5 แบบสำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ดาวน์โหลด
6 การริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับต่างชาติ ดาวน์โหลด