The spirit of development toward the global society

รวมแบบฟอร์ม

รวมแบบฟอร์ม

 

ลำดับ ฟอร์ม ดาวน์โหลด/ ลิงก์
1 แบบฟอร์มการขอเยี่ยมชมสำหรับชาวต่างชาติ ( International Visitor Request form) ลิงก์
2 แบบคำร้องขอข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (LOI/MOU/MOA) ลิงก์
3 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง update - ก.ย.66 ดาวน์โหลด
4 แบบสำรวจ ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมก.กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดาวน์โหลด