The spirit of development toward the global society

ผู้บริหาร

Director img

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

        ผมได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “...มหาวิทยาลัยระดับโลกที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมอันนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน...." ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มีความพร้อมในทุกมิติที่จะวางแนวทางและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้สามารถสร้างกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในระดับสากลซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยและเป็นการส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือกับพันธมิตร ระหว่างประเทศอีกด้วย เป้าประสงค์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านความเป็นนานาชาตินั้น คือ การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงวิชาการและความมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยริเริ่มต่างๆกับทุกภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัย องค์การระหว่างประเทศ สถาบันวิจัย หรือวิสาหกิจการพาณิชย์ภาคเอกชน รวมทั้งบูรณาการความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับคู่พันธมิตรเครือข่ายที่มีศักยภาพสูง  ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ

Director img

รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

         งานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมิติความหลากหลายที่น่าสนใจ ความมุ่งมั่งต่อความเป็นนานาชาติของเราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต แม้ว่าเราอาจจะพบข้อจำกัดบางประการจากภาวะความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เรายังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจและตอบสนองอย่างทันเหตุการณ์ที่บางครั้งก็ยากจะคาดเดาทั้งในระหว่างเวลางานและนอกเวลางาน เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติทั่วทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

        ในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับวิธีการใหม่ในการรับมือกับความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เราจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบผสมผสานโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรักษาพันธมิตรที่มีอยู่และเพื่อสร้างความร่วมมือใหม่ๆด้วย เราริเริ่มโครงการใหม่หลายโครงการที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านความเป็นนานาชาติให้แก่อาจารย์ นิสิตและบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนประสบการณ์ด้านต่างประเทศที่ขาดหายไป ทำให้เราเห็นว่าก้าวแรกแห่งการเริ่มต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นำไปสู่งานวิเทศ สัมพันธ์วิถีใหม่ได้จริงๆ  


Director img

นางสาวอารยา พีชผล

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์ (ชำนาญการ)

       กองวิเทศสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อช่วยให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรค้นพบศักยภาพที่มีคุณค่าภายในตัวเอง แม้ในท่ามกลางภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกของ COVID-19 เราได้จัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ อาทิเช่น การประชุมหรือสัมมนาออนไลน์ (webinar) และกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายคู่สัญญาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการเตรียมพร้อมในการส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลกและภูมิภาค เราตระหนักดีถึงความท้าทายต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการ/ความมีส่วนร่วมในชุมชน และประสบการณ์นานาชาติของนิสิต/บุคลากร เราจึงยังคงมุ่งมั่นไปให้ถึงความสำเร็จเพื่อช่วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคนในสังคมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และเพื่อสนับสนุนแนวโน้มการพัฒนาที่สำคัญของโลกอันนำไปสู่โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ Bio-Circular-Green Economy อย่างแท้จริง


 

บุคลากร

    
  •       กองวิเทศสัมพันธ์  มีการจัดองค์กร หน้าที่ และความรับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินงานด้านนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย แบ่งออกเป็น 4 งาน ตามภารกิจ ดังนี้


มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดระบบบริหารทั่วไป งานสารบรรณ การเงินบัญชี และพัสดุ งานบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งครุภัณฑ์ อาคาร และยานพาหนะของกองวิเทศสัมพันธ์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Card image cap
นางรัตมา ใช้ไหวพริบ
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ (หัวหน้างาน)
Card image cap
นางนงนภัส ขันทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
Card image cap
นางสาวจิดาภา ทรงกิตรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Card image cap
นางสาวชุติมา จั่นเพิ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Card image cap
นางสาวไพวรรณ์ ผดุงลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Card image cap
นางสาวอาทิชา เกศภัคธีมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Card image cap
นางณลินี หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Card image cap
นายบุญราวี สุวรรณเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Card image cap
นางสาวสวรส วงศารัตนศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Card image cap
นางสาวน้อย แก่นแจ่ม
พนักงานสถานที่
Card image cap
นายมงคล รัตนบวร
พนักงานขับรถ

ฯIณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ทุน และประสานงานการสมัครรับทุนการศึกษาของบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสานงานการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต รวมทั้งติดตามประเมินผล และงานเลขานุการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

Card image cap
นางนีรชา กลันทะกะสุวรรณ
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ (หัวหน้างาน)
Card image cap
นางสาวสุธีนี สุทธิศรี
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษา องค์กรต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ บริการคำแนะนำด้านพิธีการทางการทูต และศุลกากร จัดทำเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน และควบคุมการเบิกจ่ายโครงการความร่วมมือ ประสานกับสถาบันการศึกษาคู่สัญญาเพื่อการศึกษาต่อของบุคลากร และนิสิต บริการหนังสือรับรอง และงานเลขานุการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

Card image cap
นางสาวปรารถนา ถิรเกียรติคุณ
นักวิเทศสัมพันธ์ (หัวหน้างาน)
Card image cap
นางจุฑารัตน์ ชั่งนิยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Card image cap
นางจินตนา เอี่ยมบุญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Card image cap
นายวีรยุทธ สว่างสุข
นักวิเทศสัมพันธ์
Card image cap
นางสาวธนาภรณ์ ขำสวัสดิ์
นักวิเทศสัมพันธ์
Card image cap
นางสาวกานต์สิรี ชุณห์วัฒนะ
นักวิเทศสัมพันธ์
Card image cap
นางสาวณิชารีย์ ภู่สร
นักวิเทศสัมพันธ์
Card image cap
นางสาว พัชราพร ศรีสวัสดิ์
นักวิเทศสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำสารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยสถาบัน งานออกแบบ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปสื่อ สิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย เว็บไซด์ จัดนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัยไปสู่นานาชาติ งานรับสมัครนิสิตต่างชาติที่ศึกษาแบบไม่ได้รับปริญญา (Non-degree program) งานโครงการพิเศษ และการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร งานประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์ งานฝึกอบรมนักวิเทศสัมพันธ์ งานเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ และงานเลขานุการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

Card image cap
นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างาน)
Card image cap
นางสาวรุจิรา พงษ์เจตสุพรรณ
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
Card image cap
นางสาวอูฎฮียะ ปูเต๊ะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Card image cap
นายเทียนทอง วชิรวิชัย
นักวิเทศสัมพันธ์
Card image cap
นางมัณฑนา บุญปู่ วัดจินดากุล
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
Card image cap
นางสาวสุภาวดี แก้วพ่วงเสก
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
Card image cap
นางสาวนิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
Card image cap
นายวิศิษฏ์ ธรรมศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Card image cap
นางสาวอันธิกา ธรรมเนียม
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
Card image cap
นางสาวธีร์วรา ธาตุทะนะ
นักวิเทศสัมพันธ์