The spirit of development toward the global society

ความเป็นมา

ประวัติ

             กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2508 มีฐานะเป็นงานในสำนักงานเลขานุการ โดยมีเลขาธิการมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าสำนักงาน ต่อมาได้ปรับเป็นงานหนึ่งในกองกลาง รับผิดชอบดูแลงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัย จากนั้นได้จัดตั้งเป็นสำนักงานโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้บังคับบัญชา และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 12 ง. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2537 ตามลำดับ โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า International Affairs Division


ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวสู่ประชาคมโลก


วิสัยทัศน์

กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล


พันธกิจ

          1. สร้างความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

          2. แสวงหาโอกาสและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสากลของนิสิตและบุคลากร

          3. พัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์ให้มากที่สุดด้วยศักยภาพทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล