ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่6ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 6          นิสิตยืนยันการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 6 (KU Student Ambassador Batch#6) ประจำปี 2567 โดยกรอกแบบตอบรับยืนยัน  ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 

        หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ หรือคุณเมธาวี สารกอง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานสารนิเทศและสื่่อสารความเป็นนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8858 

รายละเอียดการอบรม