โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร

1Regular Exchange Program (Gwangju campus) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี โดยเน้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

2. Intensive Korean Program (Yeosu campus) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะศึกษาภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมแบบเข้มข้น

สาขาที่เปิดสอน

1. College of Agriculture and Life Sciences

12. College of Social Sciences

2. College of Arts

13.College of Veterinary Medicine

3. College of Business Administration

14.  College of Medicine

4. College of Education

15.  College of Culture And Social Sciences

5. College of Engineering

16. College of Engineering Sciences

6. College of Human Ecology

17. College of Fisheries And Ocean Sciences

7. College of Humanities

18.  College of Pharmacy

8. College of Law

19.   College of Social Sciences

9. College of Natural Sciences

20.  Faculty of Interdisciplinary Studies School

10. College of Nursing

21.  Faculty of Interdisciplinary Studies School

11. College of Pharmacy

 

เว็บไซต์

Exchange Program Fact sheet: https://international.jnu.ac.kr/Inbound/Incoming/FactSheet
รายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ:
https://international.jnu.ac.kr/Academic/Schedule

ระยะเวลาโครงการ

1 ภาคการศึกษา :   มีนาคม 2566 – มิถุนายน 2566                                           

2 ภาคการศึกษา :   มีนาคม 2566 – ธันวาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.   เป็นนิสิตปัจจุบันในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.   มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี

3.   ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไขของ CNU ได้

4.   ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะที่เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยน และหลังจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ แล้ว ต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ ม.เกษตรศาสตร์ทันที

เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1.  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์  

(ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)

2. Study Plan บรรยายแผนการศึกษาในการเข้าศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Chonnam National University พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 เป็นภาษาอังกฤษ

3. ใบแสดงผลการเรียน (transcript) (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)

4. สำเนาพาสปอร์ต (ถ่ายเอกสารแบบสีเท่านั้น และไม่ต้องรับรองสำเนา)

5. ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ/ภาษาเกาหลี (ถ้ามี)

หมายเหตุ นิสิตรายใดที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะได้รับแจ้งจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการสมัครทางออนไลน์อย่างเป็นทางการต่อไป

ค่าใช้จ่าย

นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ CNU แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ตนเอง อาทิเช่น ค่าหอพัก (ประมาณ 16,000 บาท/1 ภาคการศึกษา) ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศเกาหลี ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าสาธารณูปโภค และค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น  

ทุนช่วยเหลือ

โอกาสในการสมัครทุน GKS (Global Korea Scholarship) สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ หรือ Merit Scholarship ยกเว้นค่าอาหารและค่าหอพัก โดย Chonnam National University จะพิจารณาจากผลการเรียน ผลทดสอบภาษาอังกฤษ/ภาษาเกาหลี และ Study Plan เป็นหลัก

กำหนดการรับสมัคร 

สมัครผ่านคณะต้นสังกัดพร้อมแนบหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน CNU Exchange Spring 2023.pdf


ข่าวและกิจกรรม