SELECT a.FUND_VIEWS, a.WFR_ID, a.*, b.*, d.*, c.FUND_NAME FROM WFR_FUND_PUBLIC a INNER JOIN WF_FILE b ON a.WFR_ID = b.WFR_ID INNER JOIN M_FUND c ON a.FUND_NAME = c.FUND_ID INNER JOIN USR_MAIN d ON a.WFR_UID = d.USR_ID WHERE a.FUND_PUBLIC_RESULT = '1' AND b.WFS_FIELD_NAME = 'FUND_PICTURE' AND b.FILE_STATUS = 'Y' AND a.WFR_ID = '56' ORDER BY a.WFR_TIMESTAMP DESC

โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ The 21st International Students Summit (ISS) จาก TUA, Japan

โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ The 21st  International Students Summit (ISS) จาก TUA, Japan

Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดการสัมมนานักศึกษานานาชาติ The 21st  International Students Summit (ISS)   ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565   ในรูปแบบออนไลน์

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถเสนอชื่อผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น 2 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้


ชื่อโครงการ

" The 21st International Students Summit (ISS) "


Main Theme: “Youth actions and innovations towards climate change adaptation and mitigation to promote sustainable agriculture in their communities”


วัตถุประสงค์

โครงการ International Students Summit (ISS) ริเริ่มจัดขึ้นโดย Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรกรรม อาหาร และสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดมุมมองและได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศอื่น ๆที่เข้าร่วม ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความคิดอันนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่โลกปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ 

ในปี พ.ศ. 2565 นี้  ด้วยข้อจำกัดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  Tokyo University of Agriculture สถาบันเจ้าภาพ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนา มาเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อหลักของการสัมมนา คือ “ Youth actions and innovations towards climate change adaptation and mitigation to promote sustainable agriculture in their communities” ซึ่งจะประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มของนักศึกษาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยจากนานาประเทศ นักศึกษาผู้เข้าร่วมจะต้องนำเสนอแนวคิด รวมทั้งกิจกรรมที่นำมาสู่การแก้ไขปัญหา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์กับหัวข้อหลัก (Main Theme) ของการประชุม  ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นกิจกรรมที่เคยปฏิบัติมาแล้วหรือเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง โดยการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นในประเทศไทย


กำหนดการจัดกิจกรรม   

- กิจกรรมก่อนสัมมนา (Pre-Summit) วันที่ 16 กรกฎาคม 2565                                                                      - กิจกรรมสัมมนา (Summit) วันที่ 20-22 กันยายน 2565 


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังไม่สำเร็จการศึกษาระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม

2. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น สนใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางเกษตรกรรมในชุมชน ต้องการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นหรือบ้านเกิด

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถในการทำงานเป็นทีม

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว

*** นิสิตที่เข้าร่วมการสัมมนาครบทุกกิจกรรมที่กำหนดจะได้รับ ***

1. Certificate of Completion จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น

2. Official Transcript จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น


การพิจารณาคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตรงกับที่สถาบันเจ้าภาพกำหนด โดยให้ความสำคัญผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอที่น่าสนใจ รวมทั้งควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของการสัมมนา โดยการนำเสนอของนิสิตจะต้องมีหัวข้อที่สัมพันธ์กับ Main Theme  ของการสัมมนาที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ราย จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้


เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ใบสมัครโครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ The 21st   International Students Summit (ISS) (ให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)

2. บทคัดย่อ (Abstract) พร้อมกับชื่อเรื่อง (Title) ที่จะนำเสนอในการประชุม โดยต้องสัมพันธ์กับ Main Theme ของการสัมมนา (ใช้รูปแบบตามที่กำหนด ISS Abstract Template)

3. ประวัติผู้สมัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ)  ระบุประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ  และประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต (ถ้ามี)


**ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร**

  นิสิตที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์ ส่งบทคัดย่อ (Abstract) และ  Presentation ในรูปแบบ mp4 ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา ตามระยะเวลาที่ TUA กำหนดไว้ 


กำหนดการรับสมัคร     สมัครผ่านคณะมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ขยายการรับสมัครจากภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 *ขยายการรับสมัครจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565*

         ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ https://iad.intaff.ku.ac.th/ (หัวข้อโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ) และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนและเจรจาธุรกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-942-8725 หรือผ่านทางอีเมล์ fro@ku.th 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

05.Introduction-to-ISS-2022.pdf

04.SS-Abstract-Template.docx

03.ISS_Abstract_Guidelines.pdf

02.21st-ISS_Statement.pdf

01.ใบสมัคร-21-ISS-2020-ภาษาไทย .pdf


ข่าวและกิจกรรม