SELECT a.FUND_VIEWS, a.WFR_ID, a.*, b.*, d.*, c.FUND_NAME FROM WFR_FUND_PUBLIC a INNER JOIN WF_FILE b ON a.WFR_ID = b.WFR_ID INNER JOIN M_FUND c ON a.FUND_NAME = c.FUND_ID INNER JOIN USR_MAIN d ON a.WFR_UID = d.USR_ID WHERE a.FUND_PUBLIC_RESULT = '1' AND b.WFS_FIELD_NAME = 'FUND_PICTURE' AND b.FILE_STATUS = 'Y' AND a.WFR_ID = '133' ORDER BY a.WFR_TIMESTAMP DESC

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP” ประจําปีการศึกษา 2567

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP” ประจําปีการศึกษา 2567

             มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษามาโดยตลอด และได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดําเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN+ONE International Students” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่ง เป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอรับทุน

             1. ต้องเป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้คือ

- Food Science and Technology

- Nutrition

- Biotechnology

- Bio-process Engineering

- Environment  

- สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมโครงการ ได้แก่

1. University of Tokyo

2. Kyoto University

3. Nagoya University

4. Tokyo Institute of Technology

5. Ochanomizu University

6. Kagawa Nutrition University

7. Waseda University

             2.คุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (ในระบบการศึกษาที่มี ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี ในประเทศไทย)

2.3 เป็นผู้มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และต้องได้รับหนังสือรับรอง (Recommendation letter) 2 ชุด จากอธิการบดี หรือ คณบดี จํานวน 1 ชุด และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สําเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มีคุณวุฒิครบถ้วน อีก 1 ชุด ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

ในที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ประกอบการสมัคร

2.4 อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566

2.5 ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 3 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องสามารถผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับให้เป็น “นักศึกษาวิจัย” หรือ “Postgraduate International Research Student” จากมหาวิทยาลัยก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

2.6 ในกรณีที่เลือกโปรแกรม 2 ปี ผู้สมัครขอรับทุนฯ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยตรง ในบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

2.7 ผู้สมัครจะต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอสําหรับการทําวิจัย และศึกษา ต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้น ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย (โดยระดับภาษาที่ต้องการของแต่สาขา สามารถตรวจสอบได้จากเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด )

2.8 ผู้สมัครที่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย จะต้องสมัครเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอนในประเทศไทย และสามารถร่วมกิจกรรมตามที่ มูลนิธิฯ กําหนด

2.9 ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อ

2.10 ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด และ ไม่อยู่ในระหว่างการชดใช้ทุนการศึกษาอื่นใดเช่นกัน

หมดเขตรับสมัคร       วันที่ 8 มีนาคม 2566


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


คุณภวันนี ศรีนุ่น เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านทุนการศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โทร : 0-2247-9547 (สายตรง) หรือ 081-1452780,081-4541559

FAX : 02-642-6826

อีเมล์ : ajtscholarship@gmail.comเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2024 ASEAN Scholarship Guideline_Th.pdf

2024 Form 1-Application Form.pdf

2024 Form 2-Field of Study and Study Program.pdf

2024 Form 3-Recommendation Form.pdf

2024 Form 4-Curriculum Vitae Form.pdf

2024 Form 5-AF-Consent Form-E.pdf


ข่าวและกิจกรรม