โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2566 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับที่นิสิตศึกษาอยู่ปัจจุบัน ทั้งนี้นิสิตควรมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากรายวิชาที่เปิดสอนส่วนใหญ่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น และนิสิตแลกเปลี่ยนจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 7 วิชา / 1 ภาคการศึกษา สำหรับนิสิตที่ประสงค์เข้าแลกเปลี่ยน ณ School of Engineering ต้องได้รับการตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จาก Utsunomiya University ก่อนสมัคร

Course catalog https://www.utsunomiya-u.ac.jp/convenient/ (ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น)

คณะที่เปิดสอนแลกเปลี่ยน

1.  School of Agriculture      

2.  School of Engineering

3.  School of International Studies

4.  School of Regional Design

5. Cooperative Faculty of Education

6. Graduate School of Regional Development and Creativity

ระยะเวลาโครงการ

1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2566 – กันยายน 2566  หรือ

2 ภาคการศึกษา : เมษายน 2566 – มีนาคม 2567 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ณ ม.เกษตรศาสตร์

2.     ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Engineering ต้องได้รับการตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จาก Utsunomiya University ก่อนสมัคร

3.     สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้

4.     มีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นดี

5.     ต้องมีสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว นิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)

2. ใบสมัคร Application for admission as Utsunomiya University Special Auditor กรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)

3. หนังสือแสดงผลการเรียน (academic transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับ ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา

4. หนังสือแสดงสถานภาพนิสิต (certificate of enrollment) ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับ ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา

5. Application for Certificate of Eligibility จำนวน 3 หน้า กรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)

6. Affidavit of Sponsorship (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) และลงนามโดยผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร

7. หลักฐานแสดงยอดเงินปัจจุบันในบัญชีของผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (Bank certificate of the sponsor) ออกเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องออกย้อนหลัง 6 เดือน)

   ทั้งนี้หากสมัครระยะแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษาต้องแสดงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 160,000 บาท และหากสมัครระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา ต้องแสดงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

8. สำเนาพาสปอร์ต

9. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาญ่ปุ่น (ถ้ามี)  

หมายเหตุ  1. เอกสารทุกฉบับควรกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงชัดเจน

               2. เอกสารหมายเลข 5 ให้ส่งเป็นไฟล์ Excel มาทางอีเมล์ fro@ku.th โดยใช้ Subject: ส่งใบสมัคร  Utsunomiya University Exchange Program_ระบุ Name Surname ผู้สมัคร

ค่าใช้จ่าย

ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นิสิตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าเดินทางเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศและค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โดยค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเฉลี่ยประมาณ 24,000-30,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ กรณีที่มีการกักตัวจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องประมาณ 24,000-30,000 บาท / สัปดาห์

ทุนช่วยเหลือ

ไม่มี

กำหนดการรับสมัคร

ผ่านคณะต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

01.Application guideline.pdf

02.Admission requirements (Engineering).pdf

03.Application for Admission.docx

04-1.Application for Certificate of Eligibility 2023 Spring.xlsx

04-2.How to fill out Application for Certificate of Eligibility .xlsx

05.Affidavit for Sponsorship.pdf

Utsunomiya University - Fact Sheet2023_EN.pdf

Utsunomiya University - Fact Sheet2023_JP.pdf

ใบสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน KUExchangeProgramApplicationForm.pdf

ประชาสัมพันธ์ UtsunomiyaUExchangeSpring2023.pdf


ข่าวและกิจกรรม