มก. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก NERPS, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

มก. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก NERPS, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ นางสาวปรารถนา ถิรเกียรติคุณ หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารจาก NERPS, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Masatoshi Sato, Senior Assistant to the NERPS Director และ Dr. Ryuichi Sato, University Research Administrator in Charge of NERPS, Research Strategy and Promotion Division, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ


โดยวัตถุประสงค์ของการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของผู้บริหารจาก NERPS, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น 2 ท่าน คือ Dr. Ryuichi Sato, University Research Administrator in Charge of NERPS, Research Strategy and Promotion Division และ Mr. Masatoshi Sato, Senior Assistant to the NERPS Director ได้เดินทางมาประเทศไทย และขอเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมเข้าพบฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประชุมนานาชาติที่จะจัดขึ้นในปีหน้า สืบเนื่องจาก The Network for Education and Research on Peace and Sustainability (NERPS), Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ เอไอที  Asian Institute of Technology (AIT) ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมนานาชาติ Hiroshima International Conference on Peace and Sustainability (HICPS) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ The Network for Education and Research on Peace and Sustainability หรือชื่อว่า The NERPS Conference 2023 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2566


โอกาสนี้ ผู้บริหารจาก NERPS, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ได้อธิบายแผนงานสำหรับการประชุมนานาชาติ The NERPS Conference 2023  ในรายละเอียดและเรียนเชิญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประชุมและร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรของการประชุมครั้งนี้ด้วย The Network for Education and Research on Peace and Sustainability (NERPS) Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่นเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศของนักการศึกษา นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมมือกันเพื่อความก้าวหน้าของสังคมที่สงบสุขและยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายระดับโลก NERPS ทำงานร่วมกับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ความสนใจ หรือมีความเกี่ยวข้อง (stakeholders) หลากหลายองค์กรในวงกว้าง เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของการวิจัยและปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความยั่งยืน (Peace and Sustainability) และดำเนินโครงการวิจัยและการศึกษาสหวิทยาการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ NERPS ตั้งอยู่ที่ Hiroshima University ณ วิทยาเขต Higashi- Hiroshima campus นอกจากนี้ NERPS ยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ SDG ของมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการลงนามทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษากับ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการประชุมในส่วนของ Type of Participations: No. 3. Sessions เพื่อสนับสนุนให้งานในปีหน้าประสบความสำเร็จอย่างดีอีกครั้ง และมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการที่เข้มแข็งนี้อย่างยืนยาวและสร้างสรรค์กับทุกพันธมิตรทั้งในช่วงเวลานี้และต่อๆไปในอนาคตข่าวและกิจกรรม
หมวดหมู่