การสัมมนา Asia-Africa Seminar ในหัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era”

การสัมมนา Asia-Africa Seminar ในหัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era”

ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ ASIAFRICA Foundation กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติทางด้านวิชาการ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ อันเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และการริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศในทวีปแอฟริกา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. (เวลาประเทศไทย) รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. Dr. Roland Amoussou Guenou, President and Co-Founder of ASIAFRICA Foundation
3. คุณสุวิชา หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและแอฟริกันศึกษา
4. ผศ.ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์

ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/uF8BFuqgsufs6tkC8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 029428683 หรือ อีเมล์ fro@ku.th