โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Niigata University Summer Program ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน Niigata University Summer Program ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ชื่อโครงการ

Niigata University Summer Program 2022


วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการเรียนแพลตฟอร์มออนไลน์ (COIL) รวมทั้งสำหรับผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นในอนาคต โดยชั้นเรียนจะแบ่งตามความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และสามารถเลือกเรียนเนื้อหาตามความสนใจที่ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้  1) Educational system in Japan 2) Politics in Japan 3) Young people in Japan 4) Japanese geography และ 5)Japanese lifestyle


กำหนดการเรียน   

ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.55 – 15.55 น. (เวลาประเทศไทย)                                                                            

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังไม่สำเร็จการศึกษาระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม

2. มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น ระดับพื้นฐาน (ขั้นต่ำ JLPT-N4) หรือ ระดับกลาง (ขั้นต่ำ JLPT-N3)

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความคิดได้

4. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด


*** นิสิตที่เข้าร่วมโครงการครบทุกกิจกรรมที่กำหนดจะได้รับ ***

Certificate และ ชั่วโมงหน่วยกิตจำนวน 2 หน่วยกิต จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น


เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ใบสมัครโครงการ Niigata University Summer Program 2022 (ให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)

2. สำเนาผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT

3. Transcript 


หมายเหตุ
นิสิตที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครทางออนไลน์ต่อไป 


กำหนดการรับสมัคร   
 สมัครผ่านคณะพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 


หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนและเจรจาธุรกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-942-8725 หรือโทรภายใน 644157 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบสมัคร NiigataU Summer 2022.doc

NiigataU Summer Guideline-English_2022ver.pdf

NiigataUSummerProgram 2022_TH.pdf


ข่าวและกิจกรรม