เปิดรับสมัครนิสิตม.เกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษา: SDGs + Mobility MaPs 2024 ณ ประเทศสิงคโปร์

เปิดรับสมัครนิสิตม.เกษตรศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษา: SDGs + Mobility MaPs 2024 ณ ประเทศสิงคโปร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน APAIE 2023 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการอุดมศึกษาไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างกัน มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เชิญให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาส่งตัวแทนนิสิต 2 รายที่มีความสนใจในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการร่วมกันนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย Sustainable Development Goals( SDGs ) Concept จาก United Nation กับนิสิตจากไทยและอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการ


กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสัมมนานักศึกษานานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศคู่สัญญา เช่น National University of Singapore (NUS) , Singapore University of Technology and Design ,Universitas Airlangga จาก Indonesia  , Can Tho University จาก Vietnam เป็นต้น ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีกำหนดเดินทางศึกษาดูงาน ณ National University of Singapore (NUS) และสถานที่ต่างๆในประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 – 19  กรกฎาคม 2567 นี้ 


โครงการสัมมนานักศึกษา: SDGs + Mobility MaPs 2024 
                                  (Sustainable Development Goals + Mobility Mahidol University Projects)


หัวข้อหลัก: ECO²: Balancing economic growth and eco-friendly production and consumption


ระยะเวลาและสถานที่:   ระหว่างวันที่ 14 ถึง 19 กรกฎาคม 2567 ณ National University of Singapore (NUS)

ประเทศสิงคโปร์ 


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและยังไม่สำเร็จการศึกษาในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม 

2.      มีผลการเรียนดี และมีสัญชาติไทย

2.      สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี 

3.      มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

4.      สนใจเรื่องประเด็นปัญหาในโลกปัจจุบัน และกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN  (SDGs Concept)

5.      สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดและเดินทางไปต่างประเทศได้ 


การสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ   แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 ** มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้การสนับสนุน**

1.    บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดระหว่างประเทศ (ไป- กลับ) กรุงเทพ - สิงคโปร์

2.    ที่พัก ณ ประเทศสิงคโปร์ (5 คืน)

3.    ประกันการเดินทาง

4.    การเดินทางในประเทศสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม


 ** มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุน **

   1 . เบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ( 6 วัน)
 หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากทุนสนับสนุน เช่น ค่าหนังสือเดินทาง

 ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและสนามบินในประเทศไทย  และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ระบุ


เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร SDGs + Mobility MaPs 2024 (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)

2. Curriculum Vitae ประวัติส่วนตัวโดยย่อ รวมทั้งประวัติในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) 

3. Official transcript (ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา)

4. สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)


กำหนดการรับสมัคร นิสิตที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567


ทั้งนี้รายละเอียดและการจัดกิจกรรมสามารถเข้าไปดูตัวอย่างจากโครงการปีที่แล้วได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ir/sdgs-maps/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

SDGs Mobility MaP 2024 Application Form (Update).docx

การดำเนินโครงการ SDGs + Mobility MaPs 2024.pdf


ข่าวและกิจกรรม