โครงการ 2024 Mekong-ROK Youth Group Workshop ณ เมือง Daejeon ประเทศเกาหลีใต้

โครงการ 2024 Mekong-ROK Youth Group Workshop  ณ เมือง Daejeon  ประเทศเกาหลีใต้

โครงการ 2024 Mekong –ROK Youth Group Workshop  จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  แจ้งเปิดรับนิสิตนักศึกษาจากประเทศที่อยู่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษานานาชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านทฤษฎีการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีมในสาขาวิชาด้าน  Supercomputing, Big Data Analysis, and Al Applications


คุณสมบัติผู้สมัคร

-  นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาจากประเทศลุ่มน้ำโขง  ที่มีความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างประเทศเกาหลีกับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

- มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นผู้นำการอภิปรายและการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกลุ่มได้

- สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด  รวมทั้งวันปฐมนิเทศด้วย


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ (Bangkok  – Daejeon)

2. ที่พักตลอดระยะเวลาของโครงการ

3. อาหาร

4. Certificate from the Korean Ministry of Foreign Affairs


ช่วงเวลาของโครงการ 19 สิงหาคม – 23 สิงหาคม 2567 ณ Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) , Daejeon , South Korea

เอกสารประกอบการสมัคร

1. Certificate of Enrollment 

2. Certificate of Language proficiency 

3. Recommendation Letter from Dean of the Faculty

หมดเขตรับสมัคร   ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

สมัครโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

แบบฟอร์มใบสมัคร 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2024 MEKONG-ROK Youth Group Workshop.pdf

3537560706_1715219650.9649.png


ข่าวและกิจกรรม