ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย India Science and Research Fellowship (ISRF) ประจำปี 2024 -2025 จากสถานทูตอินเดีย

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย India Science and Research Fellowship (ISRF) ประจำปี 2024 -2025 จากสถานทูตอินเดีย

The India Science and Research Fellowship (ISRF)


มีเป้าหมายเพื่อให้โอกาสแก่อาจารย์  นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน มัลดีฟส์ เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา และไทย ในการวิจัยและพัฒนาที่สถาบันวิจัยและวิชาการชั้นนำในอินเดีย โดยการทำงานวิจัยใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญทั้งหมด รวมถึงสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในห้องปฏิบัติการวิจัยชั้นนำและสถาบันการศึกษาในอินเดีย จำนวน 10 ทุนต่อประเทศ โดยจะมอบให้ทุกปี ภายใต้โครงการนี้ การสมัครจะได้รับการพิจารณาปีละครั้งโดย Selection Committee

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์

3. มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย หรือการสอนในสาขาที่เชี่ยวชาญไม่ต่ำกว่า 3 – 5 ปี


ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  India Science and ResearchFellowship(ISRF) 2024 - 2025


และหากประสงค์จะสมัคร สามารถจัดส่งชุดเอกสารประกอบการสมัครตามทีี่กำหนด พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัด ไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ (ชั้น 12)

เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 

และกรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในรูปแบบ PDF file ไปยัง

อีเมล์ sirawan.b@mhesi.go.th พร้อมกันอีกทางหนึ่งด้วย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ISRF-Call-2024-25-Brochure.pdf

ISRF-Application-Form-2024-25.pdf

Announcement-ISRF-Call-2024.pdf


ข่าวและกิจกรรม