โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2566 จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2566 จาก  Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

เว็บไซต์

- HUSA Program: https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/husa

- รายวิชาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยน:

    https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/husa/abouthusaprogram_top/academicprogram/coursetypes

คณะที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี
1. School of Integrated Arts and Sciences

2. School of Letters

3. School of Education

4. School of Law

5School of Economics

6School of Science

7School of Dentistry

8School of Pharmaceutical Sciences

9. School of Medicine

10School of Engineering

11School of Applied Biological Science

12School of Informatics and Data Science

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. Graduate School of Humanities and Social Sciences

2. Graduate School of Advanced Science and Engineering

3. Graduate School of Integrated Sciences for Life

4. Graduate School of Biomedical and Health Sciences

ระยะเวลาโครงการ

1 ภาคกาคศึกษา: ตุลาคม  2566 – กุมภาพันธ์ 2567

2 ภาคการศึกษา: ตุลาคม 2566 – สิงหาคม 2567

ภาษาที่ใช้สอน

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.    เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปหรือระดับบัณฑิตศึกษา

2.   มีผลการเรียนสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 2.70

3.   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี

4. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL (iBT 61 / CBT 173 / PBT 500) หรือ IELTS 5.0 หรือ
ภาษาญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า
JLPT N2

5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน

6. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที หลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนแล้ว

เอกสารประกอบ

การสมัคร

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารตามรายการต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1.     ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)

2.    Academic Transcript จำนวน 1 ฉบับ ที่มีตราประทับ ((ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา

3.    Application for Special Auditing Students ระบุรายวิชาที่ประสงค์ลงทะเบียนเรียน ณ Hiroshima University อย่างน้อย 7 วิชา (10.5 ชม./สัปดาห์) (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่
Search syllabus: https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/husa/abouthusaprogram_top/academicprogram/coursetypes

4.    หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ ((ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา

5.    สำเนาพาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ ณ ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน

6.    สำเนาผลทดสอบทางภาษาอังกฤษและหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนด

7.    Letter of Recommendation ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนของผู้สมัคร)

8.    รูปถ่ายสีหน้าตรงคมชัด ขนาด 3 ซม. × 4 ซม. จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง

หมายเหตุ นิสิตที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจะได้รับแจ้งให้กรอกใบสมัคร HUSA online application form ผ่านระบบออนไลน์และจะต้องปรินท์ลงในกระดาษ A4 ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ในภายหลัง

ค่าใช้จ่าย

นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Hiroshima University แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 20,000 – 25,000 บาท/ เดือน

ที่พัก

หอพักภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ 2,500-5,000 บาท/เดือน

ทุนช่วยเหลือ     

 

ทุน JASSO จำนวน 80,000 เยน/เดือน  (ประมาณ 24,000 บาท)

หมายเหตุ เบื้องต้นนิสิตผู้สมัครต้องพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เนื่องจากทุนช่วยเหลือมีจำนวนจำกัด

กำหนดการรับสมัคร

สมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

HUSA Information Sheet (2023-2024).pdf

ใบสมัครโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน HUSA Fall 2023.pdf


ข่าวและกิจกรรม