ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2023 จาก National Pingtung University , Taiwan

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2023 จาก National Pingtung University , Taiwan

National Pingtung University, Taiwan เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมีการเปิดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา ภายใต้   7 colleges ดังนี้คือ

1.College of Education

2.College of Science

3.College of Liberal Arts and Social Sciences

4.College of Management

5.College of Computer Science

6. International College

7.Mt.Dawu College

รายละเอียดของทุนการศึกษา

https://oia.nptu.edu.tw/p/412-1003-10956.php?Lang=en


ข่าวและกิจกรรม