SELECT a.FUND_VIEWS, a.WFR_ID, a.*, b.*, d.*, c.FUND_NAME FROM WFR_FUND_PUBLIC a INNER JOIN WF_FILE b ON a.WFR_ID = b.WFR_ID INNER JOIN M_FUND c ON a.FUND_NAME = c.FUND_ID INNER JOIN USR_MAIN d ON a.WFR_UID = d.USR_ID WHERE a.FUND_PUBLIC_RESULT = '1' AND b.WFS_FIELD_NAME = 'FUND_PICTURE' AND b.FILE_STATUS = 'Y' AND a.WFR_ID = '156' ORDER BY a.WFR_TIMESTAMP DESC

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2566 ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2566 ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น

หัวข้อ

รายละเอียด

 

รายละเอียดหลักสูตร

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับที่นิสิตศึกษาอยู่ปัจจุบันแต่ต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากชั้นเรียนใน Shinshu University ส่วนใหญ่เปิดสอนเป็นภาษญี่ปุ่น แต่สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือมีพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลางสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเฉพาะ (Japanese Language – related subjects) ได้ โดยจะต้องอยู่ภายใต้สังกัด Global Education Center (GEC)

 

เว็บไซต์

Exchange Program:  
https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/en/news/exchange-student-program/participants-wantede-1.php

Available Courses::
https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/en/prospective_students/gec_exchange_student_program/

 

คณะที่เปิดสอน

 

1.   Faculty of Arts

2.   Faculty of Economics

3.   Faculty of Science

4.   Faculty of Education

5.   Faculty of Engineering

6.   Faculty of Agriculture

7.   Faculty of Textile Science and Technology

8.   Global Education Center (GEC)

 

ระยะเวลาโครงการ

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้

1 ภาคการศึกษา :  ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

2 ภาคการศึกษา :  ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา

2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตดี

3. มีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับดีมากสำหรับเรียนในชั้นเรียนปรกติ แต่สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือ มีอยู่ในระดับปานกลางสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

4. นิสิตที่ประสงค์สมัครทุนสนับสนุน JASSO ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.30 จากคะแนนเต็ม 3.00 ขึ้นไป ตามวิธิการคำนวณเกรดเฉลี่ยแบบ JASSO (ดูวิธีคำนวณจากท้ายตาราง)

5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่นได้

6.  ต้องมีสถานภาพนิสิตม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว ต้องกลับมาศึกษาต่อทันที

 

เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อการสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ รวมทั้งหมด 4 หน้า (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)

2.  Shinshu University Exchange Student Program Application (Sheet 2-3)
     หมายเหตุ ผู้สมัครยังไม่ต้องยื่นใบรับรองตรวจสุขภาพ Certificate of Health (sheet 4) จะยื่นก็ต่อเมื่อเป็นผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากกองวิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

3Academic transcript ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)

4.  สำเนาหนังสือดินทาง

5. เอกสารรับรองสถานะทางการเงินทางธนาคารของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง ฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้องแสดงจำนวนเงินปัจจุบันดังนี้

         - สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา ต้องแสดงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า  150,000 บาท

         - สมัครเข้าร่วมโครงการ  2 ภาคการศึกษา ต้องแสดงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

6. สำเนาผลทดสอบทางภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

 

 

ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัคร

1. โปรดศึกษาตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงในใบสมัครของ Shinshu University ให้ละเอียด      

2. ผู้สมัครที่เลือกศึกษาใน Faculty of Education, Faculty of Engineering, Faculty of Agriculture และ Faculty of Textile Science and Technology ไม่สามารถเลือกลงเรียนวิชา Japanese Language – related subjects ในภาคการศึกษาเดียวกันได้เนื่องจากอยู่ต่างวิทยาเขต

3. หัวข้อ Expected Date of Graduate ต้องเป็นวัน/เดือน/ปีหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแล้ว

4. นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อไปยัง Shinshu University จะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์โดยตรงเพื่อเตรียมเอกสารเพิ่มเติมในภายหลัง

ค่าใช้จ่าย

นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Shinshu University แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 24,000–30,000 บาท/ เดือน

ทุนช่วยเหลือ

มีโอกาสสมัคร JASSO 80,000 เยน/เดือน

หมายเหตุ นิสิตที่ประสงค์สมัครทุนสนับสนุน JASSO ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.30 จากคะแนนเต็ม 3.00 ขึ้นไป ตามวิธิการคำนวณเกรดเฉลี่ยแบบ JASSO (ดูวิธีคำนวณจากท้ายตาราง)

ที่พัก

หอพักภายในมหาวิทยาลัยหรือหอพักภายนอกที่รับรองโดย Shinshu University ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 – 10,500 บาท/เดือน

กำหนดการรับสมัคร

ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

23-24exchange_info_E.pdf

23f_application package.pdf

23f_application package.xls

23f_boshu_E.pdf

บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ Shinshu U Exchange Fall 2023.pdf

ใบสมัครโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ.pdf


ข่าวและกิจกรรม