SELECT a.FUND_VIEWS, a.WFR_ID, a.*, b.*, d.*, c.FUND_NAME FROM WFR_FUND_PUBLIC a INNER JOIN WF_FILE b ON a.WFR_ID = b.WFR_ID INNER JOIN M_FUND c ON a.FUND_NAME = c.FUND_ID INNER JOIN USR_MAIN d ON a.WFR_UID = d.USR_ID WHERE a.FUND_PUBLIC_RESULT = '1' AND b.WFS_FIELD_NAME = 'FUND_PICTURE' AND b.FILE_STATUS = 'Y' AND a.WFR_ID = '132' ORDER BY a.WFR_TIMESTAMP DESC

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ASEAN in Today’s World 2023

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ASEAN in Today’s World 2023

ชื่อโครงการ   ASEAN in Today’s World 2023

วัตถุประสงค์  ASEAN in Today’s World เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ASEAN University Network (AUN) 


ระยะเวลาของกิจกรรม   ระหว่างวันที่  13-24 มีนาคม 2566

สถาบันเจ้าภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม   ค่าธรรมเนียมโครงการจำนวน 159,200 เยน (ประมาณ 47,000 บาท) แต่หากนิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน จะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวเต็มจำนวน

  หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเดินทางทัศนศึกษา ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหารเช้าและอาหารบางมื้อที่ระบุอยู่โครงการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18-30 ปี

2. มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของม.เกษตรศาสตร์

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2566

4. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA. 3.0 ขึ้นไป

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

      - TOFLE-iBT 68 คะแนนขึ้นไป หรือ

      - TOFLE-CBT 190 คะแนนขึ้นไป หรือ

      - TOFLE-PBT 530 คะแนนขึ้นไป หรือ

      - IELTS Academic 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ

      - TOEIC 785 คะแนนขึ้นไป

       หมายเหตุ หากไม่มีผลทดสอบตามที่กำหนด สามารถใช้เอกสาร Statement of Language Proficiency ยื่นประกอบแทนได้

6. เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน มีความพร้อมในการนำเสนอและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างทางความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ และศาสนา

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. Certificate of Completion จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

2. Official Transcript จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

3. Certificate of Participation จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การพิจารณาคัดเลือก

กองวิเทศสัมพันธ์ จะพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 1 ราย และในลำดับถัดไปนิสิตผู้แทนดังกล่าวต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการโครงการเพื่อพิจารณาการได้รับทุนจำนวน 159,200 เยน ต่อไป


เอกสารที่นิสิตต้องจัดส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

1. ใบสมัคร AsTW Application Form (ให้ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด Form 1-2) เฉพาะ Form-1 ให้จัดส่งมาทางอีเมล์ fro@ku.th ระบุ Subject: AsTW Application Form-1 (ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร)

2. Academic Transcript ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา

3. Completed Reference Letter Form ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในคณะต้นสังกัดของนิสิต (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)

4. Essay ภายใต้หัวข้อ: Why I want to join AsTW  (800-1,000 คำ) (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)

5. Language Proficiency Certificate ผลทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระดับคะแนนที่ระบุ แต่หากไม่มีผลทดสอบดังกล่าว ให้ยื่นจดหมายรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ Statement of Language Proficiency (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด) ที่ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของผู้สมัคร 

6. Certificate/ Proof of Enrollment หนังสือรับรองสถานภาพนิสิตฉบับภาษาอังกฤษ ออกโดยสำนักบริหารการศึกษา หรือบัณฑิตวิทยาลัย

7. ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี/โท (ฉบับภาษาอังกฤษ) เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการรับสมัคร จัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://isc.kyushu-u.ac.jp/astw/