สัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

   11 Jan 17

      กองวิเทศสัมพันธ์ จัดการสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560: แนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ขึ้น เพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวทางการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกัน  ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการสัมมนา

ppt.ประกอบการบรรยาย