การบรรยาย “The Writing Project: How to write better English”

images

          กองวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยาย เรื่อง The Writing Project: How to write better English ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบุหลันพิทักษ์พล (ห้อง 301) ชั้น3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษของเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของการเขียนบทความเพื่อแสดงความตั้งใจ และอธิบายเหตุผลประกอบ การสมัครเข้าศึกษาต่อ รับทุนการศึกษา การเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ การเขียนข่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นๆ

 กำหนดการบรรยาย

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน & รับเอกสาร & รับอาหารว่าง (กล่อง)
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด  ประธาน  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
    รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
    รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี และ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
09.00 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง “การเขียน Statement of purpose (SOP)”    (1 ½ ชั่วโมง)
  โดย อาจารย์เอกพล เจียรพัฒนาคม
    ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
10.30 – 12.30  น. บรรยาย เรื่องการเขียนอีเมล์ และการเขียนข่าว”   (2 ชั่วโมง)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์
  รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี และ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
12.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 เอกสารประกอบการบรรยาย

1.  การเขียน Statement of purpose (SOP)

2. การเขียนอีเมล์ ภาษาอังกฤษ

3.  การเขียนข่าว ภาษาอังกฤษ