โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลประจำปี 2560

3 7 2017-Recovered

             คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2560  และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายละเอียดโครงการ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากลฯ ประจำปี2560

ข้อมูลและขั้นตอนการรับทุน

สัญญายืมเงิน , ตัวอย่างการกรอกสัญญายืมเงิน

สัญญารับทุน

ถาม-ตอบ

            ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ประสานด้านการเงินของหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการชี้แจงข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการฯ ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุน และการนำส่งเอกสารภายหลังการเข้าร่วมโครงการฯ นวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เวลา 10.15 – 12.00 น.

โปรดสำรองที่นั่งเข้าร่วมฟังการบรรยาย ที่นี่

กำหนดการ

10.15 น. ลงทะเบียน
10.30 น. ให้โอวาทแก่ผู้รับทุน
โดย      ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.40 น. ชี้แจงข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการฯ ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนและการนำส่งเอกสารภายหลังการเข้าร่วมโครงการฯ
โดย       รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์