ศึกษาต่อ/แลกเปลี่ยน

คำแนะนำ ข้อมูลทุนประเภทต่างๆของกองวิเทศสัมพันธ์

1.  เงื่อนไขของการสมัคร การสนับสนุน หรือรายละเอียดใดๆของทุนการศึกษา / วิจัย /ฝึกอบรม หรือ โครงการแลกเปลี่ยน ที่ปรากฏอยู่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา   ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม ณ ขณะนั้น รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ตามที่แหล่งทุนกำหนด

2. กองวิเทศสัมพันธ์ ยินดีให้คำปรึกษาแก่บุคลากรและนิสิตผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โดยขอให้ติดต่อได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ขออนุญาตไม่รับการหารือทางโทรศัพท์

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

 คำแนะนำ  สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

1.  นิสิตจะต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไข ข้อตกลง ข้อจำกัด ในรายละเอียดของโครงการแลกเปลี่ยนฯที่ประสงค์จะสมัคร ก่อนทำการสมัครเสมอ

2.  นิสิตจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนทำการสมัคร

3.  นิสิต จะต้อง มีความพร้อมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองเป็นเบื้องต้น แม้ว่าในเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนฯจะระบุไว้ว่า นิสิตสามารถขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้  เนื่องจากการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนนิสิตแลกเปลี่ยนในแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการบริหารประเทศ และการพิจารณาจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ เท่านั้น

4.  นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพแล้ว ไม่สามารถ สละสิทธิ์ หรือขอถอนใบสมัครได้

  ทุนการศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม

 คำแนะนำ สำหรับนิสิต/บุคลากรที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม หรือขอรับคำแนะนำในการสมัครรับทุน

นิสิต/บุคลากร ที่ประสงค์จะขอรับคำปรึกษาเพื่อสมัครรับทุนการศึกษา /วิจัย /ฝึกอบรม ที่ดำเนินการผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ ควรจะมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1.  ต้องเป็นผู้ที่ถือว่ามีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก

2.  ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี

3.  ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติกรรมที่ถือเป็นข้อต้องห้ามในสังคม

4.  ต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นใด ที่สัมพันธ์กับประเทศแหล่งทุนที่ต้องการสมัคร และต้องมีผลทดสอบความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาเพื่อประกอบการสมัครรับทุน เช่น TOEFL ,IELTS เป็นต้น

5.  ต้องมีความสามารถในการปรับตัว อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง และอยู่ภายใต้ความกดดันได้

6.  ต้องเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการศึกษาที่ชัดเจน และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มากกว่าเพื่อตนเอง

7.  ต้องทำการศึกษารายละเอียด ทำความเข้าใจในเงื่อนไข ข้อตกลง และข้อจำกัดใดก็ตามของทุนการศึกษาที่ประสงค์จะสมัคร ก่อนทำการสมัครเสมอ