แบบฟอร์ม(Templates)ตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

      สงวนสิทธ์  ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซด์นี้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนห้ามนำไปใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองวิเทศสัมพันธ์

     ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ขอขอบพระคุณ อาจารย์เอกพล เจียรพัฒนาคม ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กรุณาเขียนแบบฟอร์ม(Templates)และตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่อาจารย์  บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินกิจกรรมด้านนานาชาติ

แบบฟอร์ม(Templates)และตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

1. จดหมายรับรอง

1.1 จดหมายรับรองนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

1.2 จดหมายรับรองนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

1.3 จดหมายรับรองอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

2. หนังสือเชิญอาจารย์ นักวิจัย หรือนิสิตจากต่างประเทศมาเยือนหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

3. จดหมายตอบรับ-ปฏิเสธคำเชิญ

3.1 จดหมายตอบรับคำเชิญไปร่วมงานในต่างประเทศ>>Click

3.2 จดหมายตอบปฏิเสธคำเชิญไปร่วมงานในต่างประเทศ โดยมีการส่งผู้แทนไปร่วมงาน>>Click

3.3 จดหมายตอบปฏิเสธคำเชิญไปร่วมงานในต่างประเทศ>>Click

4. จดหมายขอไปเยือนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

4.1 จดหมายขอไปเยือนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเจรจาความร่วมมือโดยทั่วไป>>Click

4.2 จดหมายขอไปเยือนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเจรจาประเด็นเฉพาะเจาะจง>>Click

5. จดหมายตอบรับการขอมาเยือนหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

6. จดหมายขอต่ออายุ-นำส่ง MOU

6.1 จดหมายขอต่ออายุ MOU ที่ใกล้หมดอายุ>>Click

6.2 จดหมายขอต่ออายุ MOU ที่หมดอายุไปแล้ว>>Click

6.3 จดหมายตอบนำส่ง MOU ที่ลงนามแล้วทั้งสองฝ่ายไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ>>Click

6.4 จดหมายตอบนำส่ง MOU ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามแล้วเพื่อให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศลงนาม>>Click

7. จดหมายให้ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์>>Click

8. จดหมายขอบคุณทั่วไป>>Click

9. จดหมายแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่>>Click

10. การเขียนLetter of Motivation>> Click

11. การเป็นพิธีกรต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ (กรณีเอกอัครราชทูต)>> Click