แบบฟอร์ม(Templates)และตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

      สงวนสิทธ์  ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซด์นี้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนห้ามนำไปใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองวิเทศสัมพันธ์

     ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ขอขอบพระคุณ อาจารย์เอกพล เจียรพัฒนาคม ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กรุณาเขียนแบบฟอร์ม(Templates)และตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่อาจารย์  บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินกิจกรรมด้านนานาชาติ

แบบฟอร์ม(Templates)และตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

1. จดหมายตอบรับนิสิตต่างชาติ (เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

1.1 จดหมายตอบรับนิสิตแลกเปลี่ยน (ไม่ได้รับปริญญา)

1.1.1  จดหมายตอบรับนิสิตแลกเปลี่ยน (ไม่ได้รับปริญญา) ระดับปริญญาตรี>>Click

1.1.2  จดหมายตอบรับนิสิตแลกเปลี่ยน (ไม่ได้รับปริญญา) ระดับบัณฑิตศึกษา>>Click

1.1.3  จดหมายตอบรับนิสิตแลกเปลี่ยน (ไม่ได้รับปริญญา) สำหรับการฝึกงาน ฝึกอบรม วิจัย เป็นต้น>>Click

1.2 จดหมายตอบรับนิสิตเพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาตรี>>Click

1.3 จดหมายตอบรับนิสิตเพื่อมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา>> Click

2. จดหมายรับรอง

2.1 จดหมายรับรองนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

2.2 จดหมายรับรองนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

2.3 จดหมายรับรองอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

3. หนังสือเชิญอาจารย์ นักวิจัย หรือนิสิตจากต่างประเทศมาเยือนหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

4. จดหมายตอบรับ-ปฏิเสธคำเชิญ

4.1 จดหมายตอบรับคำเชิญไปร่วมงานในต่างประเทศ>>Click

4.2 จดหมายตอบปฏิเสธคำเชิญไปร่วมงานในต่างประเทศ โดยมีการส่งผู้แทนไปร่วมงาน>>Click

4.3 จดหมายตอบปฏิเสธคำเชิญไปร่วมงานในต่างประเทศ>>Click

5. จดหมายขอไปเยือนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

5.1 จดหมายขอไปเยือนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเจรจาความร่วมมือโดยทั่วไป>>Click

5.2 จดหมายขอไปเยือนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเจรจาประเด็นเฉพาะเจาะจง>>Click

6. จดหมายตอบรับการขอมาเยือนหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>Click

7. จดหมายขอต่ออายุ-นำส่ง MOU

7.1 จดหมายขอต่ออายุ MOU ที่ใกล้หมดอายุ>>Click

7.2 จดหมายขอต่ออายุ MOU ที่หมดอายุไปแล้ว>>Click

7.3 จดหมายตอบนำส่ง MOU ที่ลงนามแล้วทั้งสองฝ่ายไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ>>Click

7.4 จดหมายตอบนำส่ง MOU ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามแล้วเพื่อให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศลงนาม>>Click

8. จดหมายให้ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์>>Click

9. จดหมายขอบคุณทั่วไป>>Click

10. จดหมายแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่>>Click

11. การเขียนLetter of Motivation>> Click

12. การเป็นพิธีกรต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ (กรณีเอกอัครราชทูต)>> Click