แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ

1. แนวทางการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ >> Click1

2. ตัวอย่าง/Template การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  

2.1  ตัวอย่าง Letter of Intent (LOI ) >> Click2

2.2 Memorandum of Understanding (MOU )Template >> Click3

2.3 Memorandum of Agreement (MOA)Template >> Click4

3. ขั้นตอนการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (LOI/MOU/MOA) 

3.1 ขั้นตอนการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ตั้งเรื่องโดยกองวิเทศสัมพันธ์ >> Click5

3.2 ขั้นตอนการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย ตั้งเรื่องโดยคณะ >>Click6

3.3 ขั้นตอนการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  ระดับคณะ >> Click7

4. ตัวอย่างการขอความอนุเคระห์ตรวจสอบ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (LOI/MOU/MOA) 

4.1  ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  ระดับมหาวิทยาลัย ตั้งเรื่องโดยคณะ >>Click8

4.2 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระดับคณะ >> Click9

5. แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำ(ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (LOI/MOU/MOA)  >> Click10