โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2565

Banner KUCSI

2.ปฏิทินโครงการเสริมสร้าง

 

>>> เข้าสู่ระบบ <<<

— ข้อมูลโครงการฯ – 
 1. รายละเอียดโครงการฯ
 2. ปฏิทินโครงการฯ
 3. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 4. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับทุน
 5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครจนสิ้นสุดโครงการฯ  >> Download <<<
 6. เอกสารประกอบการสมัครในแต่ละโครงการฯย่อย
 7. ถาม-ตอบ
 8. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการฯของคณะ

  – สมัครเข้าร่วมโครงการ –

  ** เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ ให้ใช้งานด้วย web browser ของ Google Chrome เท่านั้น**

  วิธีการสมัคร :

  click ใบสมัครสำหรับนิสิตไทย > log in ด้วย account nontri > click accept (ครั้งแรกครั้งเดียว) > click ระบบงานบริการของกองวิเทศสัมพันธ์ > click ระบบโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล > เลือกเมนูใบสมัครเข้าร่วมโครงการ > กรอกข้อมูลใบสมัคร > พิมพ์ใบสมัครและดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครฯ (ข้อ 3) จากนั้นติดตามผลการสมัคร โดยเจ้าหน้าที่แจ้งผลทางอีเมล์ หรือติดตามงานด้วยตนเองผ่านระบบ ที่เมนูติดตามงานนิสิตไทย  โดยเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางใบสมัครสำหรับนิสิตไทย

   Application form for International Student ,  Check Application Status

  ข้อมูลผู้สมัครสำหรับผู้ประสานงานโครงการของคณะ 

  หากต้องการแก้ใขใบสมัครหลังจากที่submitแล้ว สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ นิสิตกรอกใบสมัครเข้ามาใหม่ หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขใบสมัครให้

https://www.youtube.com/watch?v=YOxJISJxONo