IAD Job Shadowing

S__76660744

 

 1. ชื่อโครงการ Job Shadowing Opportunity for training a new employee with the International Affairs Division (IAD)
 1. หน่วยงานรับผิดชอบ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. หลักการและเหตุผล งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์เปิดโครงการ Job Shadowing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Staff Mobility Platform ในประเภทของการฝึกอบรมโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่รับบุคลากรเข้ามาทำงานใหม่ทางด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้ทำความคุ้นเคยกับงานใหม่ โดยการเรียนรู้งานกับกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีบุคลากรที่เคยผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์มาก่อน เป็นรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานและเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถติดตามและสังเกต สร้างเครือข่ายงานในแบบแผนเดียวกันต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ Job Shadow หมายถึง การพัฒนาให้บุคคลเป้าหมายได้มีเวลาไปประกบ ติดตาม เพื่อเรียนรู้ คิด ทำ ร่วมกับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์คนอื่นที่มีความรู้ ประสบการณ์ เชี่ยวชาญ ชำนาญ มีเทคนิค เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มากขึ้น
 1. วัตถุประสงค์
  • การติดตามเรียนรู้การทำงานเหมือนเป็นเงาเป็นการถ่ายทอดความรู้เฉพาะตัว (Tacit Knowledge) ในเชิงปฏิบัติที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน นอกจากการติดตาม สังเกต และซึมซับจากผู้ที่เป็นแม่แบบ
  • สอนการเรียนรู้งานให้กับบุคคลเป้าหมายฝึกหัดตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การถ่ายทอดนั้นมีโครงสร้างเนื้อหาและกำหนดเวลาชัดเจน
  • เพื่อสร้างวิธีคิด (Conceptual, Systematic, Logical Thinking) เพื่อให้รู้ที่มาที่ไป มีเหตุมีผล เพื่อให้คิดเป็น ทำเป็น และเชี่ยวชาญขึ้น
  • เพื่อได้เรียนรู้การทำงานจริง ขั้นตอนการทำงาน การเตรียมเอกสาร การติดต่อ รายละเอียดต่างๆ หรือ Do & Don’t
 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  • เปิดรับสมัครผู้สนใจจากหน่วยงาน หรือคณะซึ่งรับบุคลากรเข้ามาทำงานใหม่ทางด้านวิเทศสัมพันธ์
  • ระยะเวลาในการ “Job Shadowing” ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ หน่วยงานหรือคณะ เป็นกรณี ๆไป
  • กระบวนการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่สังเกต เรียนรู้ บันทึก จดจำ เพื่อมุ่งหวังว่าบุคลากรใหม่จะต้องทำงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตกผลึกและสะท้อนการเรียนรู้ทุกครั้ง อาจจะเป็นการเขียนบันทึก การเล่า พูดคุย หรือสอบถามเพิ่มเติม
  • การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อเกิดการพัฒนาในครั้งต่อไป
  • การสรุปประเมินผลจากกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ หน่วยงาน หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
 1. งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากร (ถ้ามี)
 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • ช่วยให้ทั้งบุคลากรใหม่ และผู้สอนงานได้รับความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับงานที่ทำในแต่ละวัน และให้ประสบการณ์ที่ดีกว่า
  • ช่วยให้บุคลากรใหม่เห็นและเข้าใจความแตกต่างของงานแต่ละอย่าง สามารถสังเกตได้ว่าทำงานอย่างไรจากงานและบุคลากรที่มีปฏิสัมพันธ์กับงานและคุ้นเคยกับงานอยู่แล้ว และสามารถบรรเทา หรือลดความกังวลในงานของบุคลากรใหม่ได้
  • เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อต้องการให้บุคลากรเก่า มีโอกาสในการทำงานผ่านการถ่ายโอนงานหรือการย้ายงาน
  • เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อต้องการให้บุคลากรเก่าสามารถได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นได้ภายหลังจากการได้รับการฝึกอบรม Job Shadowing ก่อนที่จะทำงาน
  • เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการฝึกงานสำหรับนักศึกษาฝึกงานต้องการโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายภายในองค์กร

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คูณนิธิกานต์ พงษ์สถิตย์พร หรือ คุณเทียนทอง วชิรวิชัย โทรศัพท์ 02 942 8858 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4154**