แนวปฏิบัติงานพิธีการทางการทูต เพื่อการรับรองอาคันตุกะต่างประเทศ

        กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รวบรวมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพิธีการทางการทูต   เพื่อให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการรับรองอาคันตุกะจากต่างประเทศที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล   โดยขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลคือ กระทรวงการต่างประเทศมา ณ  โอกาสนี้

     1.  หลักพิธีการทูต การรับรองแขกต่างประเทศ และมารยาทสากล  ประกอบด้วย

     1.1 หลักการพื้นฐานของพิธีการทูต, กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประดับธง, หลักการรับรองแขกต่างประเทศ

         1.2  การจัดประชุมระหว่างประเทศ

         1.3  บุคลิกภาพที่ดี และการแต่งกาย

         1.4  มารยาททางสังคม มารยาทสากล (การเรียกชื่อและการแนะนำบุคคล การทักทาย)

         1.5  มารยาททางการทูตที่ควรรู้ (การนั่งรถยนต์ การจัดที่นั่งในการหารือ และการประดับธงชาติ)

(ที่มา: นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ  ผู้อำนวยการกองรับรอง  กรมพิธีการทูต  กระทรวงการต่างประเทศ)

     2.  พิธีการทูตทั่วไป  ประกอบด้วย

       2.1 มารยาทในการนั่งรถยนต์, การแต่งกายแบบสากล, การจัดงานเลี้ยงรับรองทางการทูต, การออกบัตรเชิญ

    2.2 มารยาทในการรับประทานอาหารและธรรมเนียมนิยม, การแนะนำให้รู้จักกัน และ การจัดพิธีลงนามความตกลง

(ที่มา: กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ)