แนวปฏิบัติงานพิธีการทางการทูต เพื่อการรับรองอาคันตุกะต่างประเทศ

        กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รวบรวมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพิธีการทางการทูต   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการรับรองอาคันตุกะจากต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล  โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมพิธีการทูต กระทวงการต่างประเทศ จึงใคร่ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

     1.  หลักพิธีการทูต การรับรองแขกต่างประเทศ และมารยาทสากล  โดย นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ  ผู้อำนวยการกองรับรอง  กรมพิธีการทูต  กระทรวงการต่างประเทศ  ประกอบด้วย

      1.1 หลักพื้นฐานของพิธีการทูต, กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประดับธง, หลักการรับรองแขกต่างประเทศ (ด้านพิธีการ และการอำนวยความสะดวก)   >>  ดูรายละเอียด

     1.2  การจัดประชุมระหว่างประเทศ (ด้านสารัตถะ,ด้านพิธี และการอำนวยความสะดวก)  >>   ดูรายละเอียด

     1.3  บุคลิกภาพที่ดี และการแต่งกาย    >>   ดูรายละเอียด

     1.4  มารยาททางสังคม มารยาทสากล (การเรียกชื่อและการแนะนำบุคคล การทักทาย)    >>   ดูรายละเอียด

     1.5  มารยาททางการทูตที่ควรรู้ (การนั่งรถยนต์ การจัดที่นั่งในการหารือ และการประดับธงชาติ)     >>    ดูรายละเอียด

     2.  พิธีการทูตทั่วไป  โดย กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ  ประกอบด้วย

     2.1  มารยาทในการนั่งรถยนต์, การแต่งกายแบบสากล, การจัดงานเลี้ยงรับรองทางการทูต, การออกบัตรเชิญ   >>    ดูรายละเอียด

   2.2 มารยาทในการรับประทานอาหารและธรรมเนียมนิยม, การแนะนำให้รู้จักกัน และ การจัดพิธีลงนามความตกลง    >>   ดูรายละเอียด