ระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ

Banner web 2019_Japan (2)

ระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ

       บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประสงค์จะเดินทางไปปฏิบัติราชการหรือทำกิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ จะต้องได้รับการอนุมัติให้เดินทางจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบอำนาจ  โดยมีประเภทของการขออนุมัติเดินทาง ดังนี้

 1. ขออนุมัติโครงการ  (กรณีที่หน่วยงานภายในมก.เป็นผู้จัดทำโครงการ)
 2. ขออนุมัติบุคลากร
 3. ขออนุมัตินิสิต

     การขออนุมัติบุคลากรและ/หรือนิสิตเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภายในมก.เป็นผู้จัดทำโครงการหรือที่เรียกว่า การเดินทางภายใต้โครงการนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการเสียก่อน จึงจะพิจารณาอนุมัติการเดินทางของบุคลากรและนิสิตในลำดับต่อไป ทั้งนี้ สามารถยื่นเรื่องขออนุมัติโครงการ บุคลากร และ/หรือนิสิตมาพร้อมกันได้ หากมีข้อมูลประกอบการขออนุมัติครบถ้วน โดยมีลำดับการพิจารณาเรื่องที่ขออนุมัติ ดังนี้              1) ขออนุมัติโครงการ  >>    2) ขออนุมัติบุคลากร  >>     3) ขออนุมัตินิสิต

       สำหรับการเดินทางที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการนั้น สามารถยื่นเรื่องอนุมัติบุคลากรและ/หรือนิสิตเข้ามาได้เลย

ผู้ที่สามารถยื่นเรื่องขออนุมัติเดินทางได้ ประกอบด้วย

 1. ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ยื่นเรื่องขออนุมัติให้ตนเอง (1คน/1 ฉบับ) หรือเป็นตัวแทนยื่นเรื่องในนามคณะเดินทาง (หลายคน/1ฉบับ)
 2. ผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ แต่ยื่นเรื่องขออนมุัติแทนผู้เดินทาง

เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติเดินทาง

     เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติขึ้นอยู่กับเรื่องที่ขออนุมัติ โดยจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบของไฟล์เพื่อแนบในระบบออนไลน์  และแบบกระดาษเพื่อแนบไปกับแบบกรอกข้อมูลขออนุมัติเดินทาง  เสนอต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป  ดู เอกสารประกอบการขออนุมัติเดินทางที่นี่  (กรณีขออนุมัติเดินทางมากกว่า 1 คน เอกสารแนบประเภทเดียวกัน ให้สแกนรวมกันเป็นหนึ่งไฟล์ )

ขั้นตอนในการยื่นเรื่องขออนุมัติเดินทาง

 1. เข้าระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศแบบออนไลน์ ดำเนินการกรอกข้อมูล และแนบไฟล์เอกสารประกอบการขออนุมัติ  (ดูวิธีการยื่นเรื่องขออนุมัติเดินทางในระบบออนไลน์เพิ่มเติม ด้านล่าง)
 2. พิมพ์แบบกรอกข้อมูลขออนุมัติเดินทาง และคำชี้แจงเพิ่มเติมกรณีขออนุมัติบุคลากร (ถ้ามี) ออกจากระบบ
 3. ผู้ขออนุมัติเดินทางลงนามในแบบกรอกข้อมูลขออนุมัติเดินทาง และกรอกข้อมูลในคำชี้แจงเพิ่มเติมกรณีขออนุมัติบุคลากร (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน
 4. จัดทำเอกสารเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด เสนอต่อผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเอกสารในข้อ 3 และเอกสารประกอบการขออนุมัติชุดเดียวกับที่แนบในระบบออนไลน์
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กองวิเทศสัมพันธ์/กองการเจ้าหน้าที่) ได้รับเอกสารการขออนุมัติเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว  จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการอนุมัติใน 2 ช่องทางคือ ทางอีเมลของผู้ยื่นเรื่อง และทางเมนูติดตามงาน ซึ่งผู้ยื่นเรื่องสามารถติดตามผลการดำเนินงาน และเรียกดูเอกสารของผู้ยื่นเรื่องได้ที่เมนูนี้ (คอลัมภ์แบบกรอกข้อมูลและเอกสารแนบ)
 6. บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ในวันแรกของการปฏิบัติงานให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ โดยผู้ยื่นเรื่องจะต้องเเป็นผู้ที่รายงานตัวกลับ
 7. กรอกข้อมูล และพิมพ์บันทึกข้อความรายงานตัวกลับออกจากระบบ  เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด เสนอต่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                                                            (กรณีเดินทางมากกว่า 1 คน และเดินทางกลับไม่พร้อมกัน ผู้ยื่นเรื่องจะต้องรายงานตัวกลับให้ครบทุกคน)
 8. เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการรายงานตัวกลับ  และยืนยันการรายงานตัวกลับในระบบ จะถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ

วิธีการยื่นเรื่องขออนุมัติเดินทางในระบบออนไลน์

 1. เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ  ให้ใช้งานผ่าน web browser ของ * Google Chrome  เท่านั้น
 2. click link ยื่นเรื่องขออนุมัติเดินทาง (ด้านล่าง)
 3. log in ด้วย username และpassword ของผู้ยื่นเรื่อง (nontri account)
 4. click  accept กรณีเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก
 5. click ระบบงานบริการกองวิเทศสัมพันธ์
 6. click เมนูระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
 7. click เมนูแบบกรอกข้อมูลขออนุมัติเดินทาง
 8. เลือกเรื่องที่ต้องการขออนุมัติ (เลือกได้มากกว่า 1 เรื่อง)
 9. กรอกข้อมูล และแนบไฟล์เอกสารประกอบการขออนุมัติ
 10. พิมพ์แบบกรอกข้อมูลขออนุมัติเดินทาง และคำชี้แจงเพิ่มเติมกรณีขออนุมัติบุคลากร (ถ้ามี) ออกจากระบบ
 11. จากนั้นดำเนินการตามข้อ 3-7 ของขั้นตอนในการยื่นเรื่องขออนุมัติเดินทาง
 12. ดูวิธีรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในระบบออนไลน์  ที่นี่

                          >>  ยื่นเรื่องขออนุมัติเดินทาง <<

(เข้าสู่เมนูแบบกรอกข้อมูล  เมนูติดตามงาน และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่ช่องทางนี้)

ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับเอกสารการขออนุมัติ

pmm1

การเสนอเรื่องขออนมุัติเดินทางมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

เรื่องที่ขออนุมัติ
เสนอเรื่องมายัง
โครงการ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
บุคลากร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นิสิตผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
บุคลากรและนิสิตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โครงการและบุคลากรผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
โครงการและนิสิตผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
โครงการ บุคลากร และนิสิตผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

 กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากsubmitแบบกรอกในระบบแล้ว สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. ยื่นเรื่องขออนุมัติเดินทางในระบบเข้ามาใหม่ พิมพ์แบบกรอกข้อมูลและเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม  จากนั้นทำการลบข้อมูลชุดเก่า
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไขข้อมูล พิมพ์แบบกรอกข้อมูลออกมาใหม่และเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม  กรณีที่มีข้อผิดพลาดมาก ให้ดำเนินการยื่นเรื่องเข้ามาใหม่ตามข้อ 1

        ทั้งนี้ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลในระบบ หมายเลขอ้างอิงเอกสาร (ref.no.)จะเปลี่ยน  เจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อมูลการขออนุมัติเดินทางจาก ref.no.ของเอกสาร ที่ตรงกับref.no. ในระบบเท่านั้ัน

      การลบข้อมูล ผู้ยื่นเรื่องสามารถกดปุ่มลบข้อมูลได้ด้วยตนเอง จนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาทำงานในระบบ  เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานในระบบ ปุ่มลบข้อมูลของผู้ยื่นเรื่องจะหายไป การลบข้อมูลจึงต้องติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่  ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ประเทศ/ดินแดนที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า