ความเป็นมาของโครงการ KU Student Ambassador (KUSAM)

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador, KUSAm) ขึ้น เพื่อสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ทำงานร่วมกับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นับเนื่องจากในอดีตมาแล้ว  การจัดโครงการในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นรุ่นที่ 4

แต่เนื่องจากกองวิเทศสัมพันธ์ได้ว่างเว้นจากการจัดโครงการ ดังกล่าว มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต   การจัดโครงการเช่นนี้ จะมีส่วนในการช่วยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จบออกไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์จึงได้ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador หรือ KUSAm)  ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 –  วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง 408  อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์  ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม จากนั้นเป็นการกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เริ่มต้นกิจกรรมในช่วงเช้า ด้วย Nice to Meet you & Let’s Break the Ice โดย อาจารย์นฤดล เสมชูโชติ ฝ่ายฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) และการบรรยายในหัวข้อ “บุคลิกภาพของนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา” ในช่วงบ่าย โดยอาจารย์ชนกกานต์ วีรคติธรรม Tuniez83 & beauty blogger

วันอังคารที่  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 น้องๆรับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “เสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร” โดย อาจารย์ ดร. วัณณนา สุนทรนฤรังสี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์นฤดล เสมชูโชติ

Campus Tour ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำเที่ยวแบบฉบับนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา” โดย อาจารย์ พิวัฒน์ หิตกร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา ออกเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เยี่ยมชมหอประวัติ คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และเยี่ยมชมหอประชุมใหญ่ การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆของมหาวิทยาลัยครั้งนี้ นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและรู้ว่าจะนำทัวร์ในมหาวิทยาลัยอย่างไรในฐานะนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวันพฤหัสบดีที่  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย(สนามบินสุวรรณภูมิ) เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ เช่น โครงสร้างและประวัติความเป็นมา รวมถึงแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าชมงานในอนาคตที่เพิ่มขึ้น ต่อจากนั้น ได้ไปเยี่ยมชม โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” อาหารและวัฒนธรรมไทย” โดย อาจารย์ ดร. นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสากล่าวว่าพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ในรสชาติของอาหารไทย ทั้งกลิ่นหรือความงาม

วันศุกร์ที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador หรือ KUSAm)  ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 เป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เข้าใจประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมต่างชาติเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่น” โดย อาจารย์ สิทธารถ ศรีโคตร ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมการประเมินการอบรมผ่านการนำเสนอของนิสิต โดย อาจารย์ นฤดล เสมชูโชติ พร้อมด้วยพิธีรับมอบประกาศนียบัตรพร้อมเสื้อสามารถ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador หรือ KUSAm)  ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ได้สิ้นสุดลงอย่างสวยงามและน่าประทับใจ มีนิสิตผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน จากทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และหลากหลายคณะ อาทิ คณะประมง คณะเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นต้น นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador หรือ KUSAm)  ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในระดับนานาชาติ ในโอกาสต่อๆไป

KU SAm_027 KU SAm_026 KU SAm_032 KU SAm_058

KU SAm_057 KU SAm_059 KU SAm_086 KU SAm_091