โครงการสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561: IAD Learning & Sharing

Banner IAD Network555

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์  และเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์   เข้าร่วมการ สัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ประจำปี 2561  : IAD Learning & Sharing   ในวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สาระหลักของการสัมมนาในครั้งนี้ ท่านจะได้รับทราบแนวคิดของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์    การทำงานร่วมกันของเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมระดมความคิดในการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ และการนำระบบสารเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์มาใช้ทั้งมหาวิทยาลัย

        ในการนี้  บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว สามารถเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด  มีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย เป็นค่าลงทะเบียน ท่านละ 17,400 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์  หรือ QR code ที่Website ของกองวิเทศสัมพันธ์ โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เมื่อท่านได้รับยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะได้รับแจ้งให้ดำเนินการโอนค่าลงทะเบียนผ่านระบบ ERP  โดยสามารถศึกษาข้อมูลโครงการกำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนจากลิงค์ด้านล่าง

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธีร์วรา ธาตุทะนะ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4158 หรือนางสาวรุจิรา  พงษ์เจตสุพรรณ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4159 หรือหมายเลขโทรศัพท์0 2 942 8858  สำหรับบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่เป็นสมาชิกเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์  ได้จัดส่งหนังสือเชิญไปยังท่านเหล่านั้นอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการ

สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงเทียนออนไลน์  ที่นี่  หรือ QR code  ภายในวันพุธที่  25 กรกฎาคม 2561 

สัมมาเครือข่าย2561A4