Staff Mobility Services Platform

Staff Mobility Services Platform

            Staff Mobility Services Platform  จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลการฝึกอบรม ฝึกงาน และแลกเปลี่ยนบุคลากรยังต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (Supportive Staff)  เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

  1.   Link to IMOTION

            เป็น Website ที่รวบรวมข้อมูลการจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมในสถาบันอุดมศึกษาส่งบุคลากรเข้าร่วม  โดยสามารถค้นหารูปแบบการฝึกอบรม หรือเรียนรู้การทำงานที่เหมาะสม ตรงตามความสนใจ

  1.  Exclusive Opportunity

Coming Soon.

  1. Sharing Testimony

Part V : คุณ รัฐพันธ์  ตรงวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หน่วยวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานาชาติ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ U.Porto เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

S__58351627

Part IV :  คุณอชิรญา นูนึช กาแลนต์ (ต้อง) นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการ The MERGING VOICES 2018 ภายใต้กรอบ European Programme Erasmus+ ณ Universidade do Algrave (UAlg)  เมืองฟารู สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2561

Sharing Testimony Part 4

Part III : คุณ รัตมา ใช้ไหวพริบ (แต้ว) คุณ ปรารถนา ถิรเกียรติคุณ (ปลา) คุณ นีรชา กลันทะกะสุวรรณ (ปุ้ม) นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ The 13th University Administrators Workshop, National Taiwan University ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561

KU Staff Mobility 3-1

Part II : คุณณัฐพร ปู่ทับหนู (ปุ๋ย) นักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายสนับสนุน Middle East Technical University (METU) เมืองอังการ่า สาธารณรัฐตุรกีภายใต้โครงการ Erasmus+ KA107 International Credit Mobility Program ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560

KU Staff Mobility 2

Part I : คุณนิธิกานต์ พงษ์สถิตพร (พี่บุ๋ม) นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการ European Programme Erasmus+ ณ Universidade do Algrave (UAlg)  เมืองฟารู สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2560

KU Staff Mobility