พิธีลงนามMOU กับ AAEHRD ประเทศอินโดนีเซีย

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Agency for Agricultural Extension and Human Resources Development (AAEHRD), Ministry of Agriculture ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย H.E. Mr. Ahmad Rusdi, Ambassaor, The Embassy of the Republic of Indonesia , Drs.Gunawan Yulianto, Director of Bureau for Agricultural Education, AAEHRD และคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

           ทั้งนี้ AAEHRD เป็นองค์กรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร มุ่งยกระดับมาตรฐานการเกษตร ให้ความรู้และจัดฝึกอบรม  ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านการเกษตรในประเทศอินโดนิเซีย

         ภายหลังการหารือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ AAEHRD มีความสนใจที่จะทำความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การแลกเปลี่ยนนิสิตในสาขาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง (วนศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และ ประมง) เป็นต้น

รายนามคณะผู้แทนจาก AAEHRD

1 H.E. Mr. Ahmad Rusdi Ambassador,The Embassy of the Republic of Indonesia
2 Mr. Lingga Setiawan Minister Counsellor, The Embassy of the Republic of Indonesia
3 Ms. Stela Kemala Third Secretary, The Embassy of the Republic of Indonesia
4 Drs.Gunawan Yulianto, MM,M.Si Director of Bureau for Agricultural Education, AAEHRD
5 Ir. Nazaruddin, MM Head of Agriculture Extension College, AAEHRD
6 Dr. Teddy Rahmat Muliady Head of Institutional and Workforce, AAEHRD
7 Ir. Siti Aminah, MM Sub Division Head of Cooperation and Scholarship Program, AAEHRD
8 Hariwan Pujawilapa, SS, MAP Sub Division Head of American and Europe, Bureau for International Cooperation
9 Debby Arthy Laviandhy, SE Sub Division of Cooperation Staff, AAEHRD
facebooktwittergoogle_plus