การประชุมผู้นำด้านศึกษาศาสตร์แห่งภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 5

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AsTEN Fifth Meeting of Presidents ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำทางด้านศึกษาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนส์

    The Association of Southeast Asian Teacher Education Network (AsTEN) เป็นองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  มีเป้าหมายร่วมกันในการทำงานวิจัยและกิจกรรมในระดับนานาชาติ  เพื่อการพัฒนาศักยภาพครู สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน และมีหน้าที่ในการกำหนดแนวโน้มและกฎเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในการพัฒนาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ในอนาคต

    การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้นำสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ จำนวน 18-20 คน โดยหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน และกำหนดกรอบการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2560

   ในการนี้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี เล่ห์มงคล ได้กล่าวการต้อนรับ Dr. Ester B. Ogena, AsTEN Chair and the President of the Philippine Normal University ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานและเป็นผู้ดำเนินการประชุม

 

facebooktwittergoogle_plus