พิธีลงนามMOUกับ Ocean University of China

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Professor Li Huajun รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะจาก Ocean University of China   รวมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Ocean University of China

       Ocean University of China  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ วิทยาศาสตร์การประมงอันดับ 1 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 2 ฝ่ายเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการจากการแลกเปลี่ยนนิสิตกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพัฒนาความสัมพันธ์มาสู่การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้

        ภายหลังการลงนามฯ ได้มีการหารือถึงแนวทางการทำวิจัย  และการทำหลักสูตรร่วมในหลายสาขา เช่น  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พาณิชยนาวี การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง เป็นต้น

รายนามคณะผู้แทนจาก Ocean University of China

 1. Professor Li Huajun Vice president for International Affairs
2. Professor Guan Changlong Dean of College of Oceanic and Atmospheric Sciences
3. Professor Li Qi Dean of College of Fisheries
4. Professor Xue Changhu Dean of College of Food Science and Engineering
5. Dr. Song Wenhong Director of International Office
6. Dr. Li Shuang Secretary of Laboratory of Physical Oceanography
7. Prof.Tang Qingjuan College of Food Science and Engineering
8. Assoc.Prof. Li Jingyu College of Fisheries
9. Prof.Liang Xingguo College of Food Science and Engineering
10. Zheng Dongliang Program assistant of International Office
11. Mr.Cao Zhouhua First Secretary (Science and Technology)Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand
12. Mrs. Tian Yuyang Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand
facebooktwittergoogle_plus