สมัครด่วน! ทุนแลกเปลี่ยนไปสหภาพยุโรป

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้าร่วมเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือ ERASMUS MUNDUS  โดย ALFABET Project เป็นโครงการย่อยภายใต้กรอบความร่วมมือนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและยุโรป  โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของยุโรป 7 แห่งเข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย

  • Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic )
  • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU, Austria)
  • Montpellier Sup Agro (MSA, France)
  • University of Göttingen (UGOE, Germany)
  • Warsaw University of Life Sciences (WULS, Poland)
  • Wageningen University (WUR, the Netherlands)
  • University of Porto (UP, Portugal)

    ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนยังสหภาพยุโรป สมัครเข้ารับทุนดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ (https://www.alfabet-em.cz/login)  กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 6 มกราคม 2560

  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.alfabet-em.cz/application/ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม นางสาวปรารถนา ถิรเกียรติคุณ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8683 หมายเลขภายใน 4178

facebooktwittergoogle_plus