ความสำเร็จ “หลักสูตรสองปริญญาแรกของอาเซียน” ด้านการสอนภาษาต่างประเทศ

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์  ร่วมกับมหาวิทยาลัย Montpellier ประเทศฝรั่งเศส จัดทำหลักสูตรสองปริญญามหาบัณฑิตภาคพิเศษ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Curriculumet Enseignement: C&E) และ สาขาวิชาชีพครู (Métiers de l’Education et de la Formation (MEF) ซึ่งถือเป็นหลักสูตรสองปริญญาแรกของอาเซียน ที่มุ่งผลิตครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรและการสอนภาษาต่างประเทศได้ 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) โดยจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 13 คน นับเป็นการสร้างมาตรฐานการศึกษาด้านความเป็นนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  จุดเด่นของหลักสูตรมีดังนี้

  • เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและของอาเซียนที่ผลิตครูผู้สอนที่มีความสามารถ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ
  • เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้วยระบบ e-Learning และการเดินทางมาสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย Montpellier รวมถึงนิสิตเดินทางไปศึกษา และสังเกตการสอน ณ ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 3 เดือนในภาคเรียนสุดท้าย
  • การได้รับปริญญาที่สอง จากมหาวิทยาลัย Montpellier ซึ่งเป็นปริญญายุโรป ทำให้ผู้จบการศึกษา สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ในทุกประเทศของสหภาพยุโรป (European Union: EU) และสามารถทำงานด้านการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษทั้งภาครัฐและเอกชน

      ทั้งนี้ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งมอบปริญญาใบที่สองให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา   โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Stéphane ROY ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระดับอุดมศึกษา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ  Dr. Jean-Patrick RESPAUT รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการจากมหาวิทยาลัย Montpellier   ซึ่งให้เกียรติเป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีและมอบปริญญาบัตรใบที่สองของมหาวิทยาลัย  Montpellier ให้แก่นิสิต ท่ามกลางคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครองที่เข้าร่วมป็นสักขีพยานความภาคภูมิใจในความสำเร็จของทั้งสองสถาบัน

 

facebooktwittergoogle_plus