พัฒนาการการสอนภาษาโปรตุเกสกับคณะมนุษยศาสตร์

         เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย นำโดย H.E.Mr. Francisco Vaz Patto, เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งโปรตุเกสประจำประเทศไทย (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Portugal to the Kingdom of Thailand)

  • Mr.Nuno Renca, Portuguese Government Lecturer for Portuguese Language and Culture
  • Ms.Maria Madureira, Portuguese Lecturer from Portuguese Language and Culture

 เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าในการสอนภาษาโปรตุเกสของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2556 โดยในปีการศึกษานี้ มีผู้เรียนจำนวน 7 คน จึงเห็นควรให้เพิ่มช่องในทางการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนภาษาโปรตุเกสให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ให้ไปเรียนที่ประเทศโปรตุเกส เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์สอนภาษาโปรตุเกส

       นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ เรื่อง “Portuguese Cinema, Cinema Português” เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเทศโปรตุเกส โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น1และชั้น 2  ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดฉายภาพยนตร์ และแสดงนิทรรศการ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้มีกำหนดเปิดงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

facebooktwittergoogle_plus