นิสิตปริญญาเอกจากGadjah Mada University ดูงานด้านเศรษฐศาสตร์

       วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี  รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี  ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก จากภาควิชาเศรษฐสังคม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาจา มาดา (Gadjah Mada University)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 7 คน  เพื่อรับฟังข้อมูลและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดย ดร. เดชรัต สุขกำเนิด  หัวหน้าภาควิชา  และ ดร. ณัฐพล พจนาประเสริฐ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารเทศ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งประเด็นอื่นๆ เช่น การจัดการหลักสูตรแบบปริญญาร่วม (Joint Degree), การทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกัน ซึ่งจะได้พัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต จากนั้นจึงได้ไปศึกษาดูงานการจัดการตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ “ตลาดไท”

รายนามคณะผู้แทนจาก Gadjah Mada University ประกอบด้วย

1. Professor Dr. Ir. Masyhuri UC Coordinator and Chairman of PhD program
2. Muntoro PhD student
3. Erna Widiastuti PhD student
4. Haryo Luqman Samodra PhD student
5. Ferdian Achmad PhD student
6. Norbertus Citra Irawan PhD student
7. Hilmi Arija Fachriyan PhD student

 

facebooktwittergoogle_plus