เชิญฟังบรรยาย “การศึกษาและการทำวิจัยในประเทศเยอรมนี”

           กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ German Academic Exchange Service (DAAD) สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยายเรื่อง “การศึกษาและการทำวิจัยในประเทศเยอรมนี” ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.oo ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี โดยมี Dr. Georg Verweyen , Director of the German Academic Exchange Service (Deutscher Akademischer Austauschdienst) เป็นผู้บรรยาย  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ ที่นี่ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙

กำหนดการ

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น. กล่าวต้อนรับผู้แทนจาก DAAD ประจำประเทศไทยโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค  เตชัสอนันต์, รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๖.๓๐ น. การบรรยาย “การศึกษาและการทำวิจัยในประเทศเยอรมนี”โดย  Dr. Georg Verweyen, Director of the German Academic Exchange Service (DAAD)

 

 

facebooktwittergoogle_plus