โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Kyoto University ปี 2016

             ระหว่างวันที่ 29  กุมภาพันธ์  – 12  มีนาคม พ.ศ.2559   คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 จาก Kyoto University จำนวนรวม 19 ราย ประกอบด้วยอาจารย์ 4 ราย และนิสิต 15 ราย เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559  เวลา 09.00  ณ ห้องประชุม 9  เข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

       รูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ ภายใต้หัวข้อเรื่อง  “Integrated Agricultural Development for Environmental Friendly ” ประกอบด้วย การศึกษาดูงานในสาขาเกษตร ป่าไม้  ธุรกิจเกษตร และวัฒนธรรม จากสถานที่ต่างๆ รวม 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่  พระนครศรีอยุธยา  ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา  และลพบุรี   เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางการเรียน  วิทยาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่แตกต่างกัน

            ในวันสุดท้ายของโครงการ ณ ห้องบรรยาย 206  อาคารวชิรนุสรณ์  คณะเกษตร   ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอรายงานผลสรุปการศึกษาดูงาน   โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 กลุ่ม มีหัวข้อดังนี้  coconut ; taste of Thai food ; Thai  English และ elephants   ทั้งนี้ นิสิตได้รับคำแนะนำติชมจากคณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการนำเสนอด้วย

facebooktwittergoogle_plus