ฯพณฯ เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย เยือนมก.

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3  มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี H.E. Mr. Francisco Vaz Patto   ฯพณฯ เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย และ  Mr. Nuno Renca  ผู้แทนสถานทูตฝ่ายวัฒนธรรม  เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยมี  ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี   ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ  เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Porto โดยเฉพาะการสอนภาษาโปรตุเกส  และแนวทางการสร้างความร่วมมือไปในสาขาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

facebooktwittergoogle_plus