กระชับความสัมพันธ์กับ Harbin Engineering University

           วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้แทนจาก Harbin Engineering University  ประกอบด้วย Dr.Ding Xuezhong, Vice Dean of College of International Cooperative Education, Mr. Li Zhen, Head of Student Affairs Office และ Ms. Yasumin Thaisomboon เข้าพบรศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อหารือการดำเนินงานหลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการไปเมื่อปีที่แล้ว  โดยทั้ง 2 สถาบันมีความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทาง Harbin Engineering University มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมก.จำนวน 5 ทุน  และส่งเสริมให้มีการส่งนิสิตไปฝึกงานระหว่างกันในทุกระดับ  โดยทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นำเสนอการฝึกงานในสาขา  Ship Design และ Marine Engine Engineering

facebooktwittergoogle_plus