อธิการบดี National Pingtung University ดูงานการจัดทำหลักสูตร

                 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี Dr. Mike Y.K Guu อธิการบดี National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมด้วย Dr. Ted Yu-Chung Liu, Dean, Office of International Affairs เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี  ชัยเสรี  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ โดยมีการหารือความร่วมมือทางวิชาการ และดูงานการจัดทำหลักสูตร  อาทิเช่น หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ  และหลักสูตรการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ  ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ Dr. Mike Y.K Guu และ Dr. Ted Yu-Chung Liu เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

facebooktwittergoogle_plus