อธิการบดี Hankuk University of Foreign Studies เยือน มก.

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr. Kim In Chul อธิการบดี และผู้บริหารจาก Hankuk University of Foreign Studies ซึ่งเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus