คณะอาจารย์และนิสิตจาก Bundung Institute of Technology, Indonesia ขอเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะอาจารย์และนิสิตจาก Bundung Institute of Technology, Indonesia จำนวน 38 ราย กำหนดเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และหารือความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในอนาคตกับคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้

เวลา 09.00 น. เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. มณจันทร์ เมฆธน หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา สีสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ต่อจากนั้นได้นำเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เวลา 10.30 น. เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ. สุขเกษม สิทธิพจน์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร พร้อมด้วย ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ และ ดร.วศะพร จันทร์พุฒ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ต่อจากนั้นได้นำเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

facebooktwittergoogle_plus