คณะอาจารย์และนิสิตจาก Trisakti University, Jakarta, Indonesia ขอเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตจาก Trisakti University, Jakarta, Indonesia จำนวน 37 ราย ซึ่งเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้งหารือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ห้อง 9201 อาคาร 9 ชั้น 2 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์

facebooktwittergoogle_plus