มก.ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของ มหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย

จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2564 (UI Green Metric World University Ranking 2021) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย และอันดับที่ 45 ของมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกจากทั้งหมด 956 มหาวิทยาลัยจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการจับอันดับในครั้งนี้ โดยได้รับการประเมินจากตัวชี้วัด 6 ด้าน ได้แก่ 1.สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) 2.การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) 3.การจัดการขยะหรือของเสีย (Waste) 4.การใช้น้ำ (Water) 5.การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) และ 6.การศึกษา/การวิจัย (Education & Research) ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับคะแนนรวม 8,225 คะแนน

ทั้งนี้ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการจัดอันดับของ UI Green Metric มาตั้งแต่ปี 2554 พร้อมกันกับมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยอีก 6 แห่ง โดยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงรักษาอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยสีเขียวภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง VGREEN หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานของคณะสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติในการเป็นหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกแห่งแรกของประเทศไทย

อนึ่ง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการออกนโยบายเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวภายในรั้วมหาวิทยาลัย และปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ปรับเปลี่ยนจากรถโดยสารพลังงานแก๊สเป็นพลังงานไฟฟ้า จัดทำ Floating Solar เพื่อสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กับอาคารต่างๆของคณะประมง ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและยั่งยืน พร้อมๆกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของทุกคน ทั้งนิสิต บุคลากร และประชาชน

facebooktwittergoogle_plus