Undergraduate Student Online Forum, Kasetsart University

  เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. – 20.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์  ชั้น 10  อาคารสารนิเทศ 50 ปี กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Undergraduate Student Online Forum ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต  อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความสามารถในการก้าวสู่ความเป็นสากลและตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคไร้พรมแดน  และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ รูปแบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCGE) ภายใต้หัวข้อ What Students can Do to Promote Sustainable Development Goals (SDGs) and Bio-Circular-Green Economy (BCGE) โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรมเป็น 2 วัน คือวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 และวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 พิธีกรดำเนินการประชุมวันแรก โดย Professor Matthew P. Downs, Senior Advisor for International Relations at Kasetsart University

  วันแรก  วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ Undergraduate Student Online Forum ในครั้งนี้ ลำดับต่อมาเป็นการเสวนาเชิงอภิปรายเนื้อหาและการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  เริ่มต้นด้วยการเสวนาเชิงอภิปรายแบบคณะ Panel 1 ในหัวข้อ Universities and the Global Sustainable Development Goals (SDGs) กล่าวเปิดหัวข้อเสวนานี้โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr. Renaud Meyer, Resident Representative in Thailand United Nations Development Program และ ดร. สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ โกศลพิศิษฐ์กุล Vice President – Sustainability Strategy and Management บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

  ตามด้วยการเสวนาเชิงอภิปรายแบบคณะPanel 2 ในหัวข้อ “The Macro-level Sustainability:  Bioeconomy, Circular Economy, and Green Economy” กล่าวเปิดหัวข้อเสวนานี้โดย Professor Masaaki MORIKAWA, PhD, Faculty of Environment Earth Science Hokkaido University Dr. Lerwen Liu, Founding Director, STEAM Platform, KMUTT และ คุณมาริสา ปัณยาชีวะ เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ลำดับต่อมาเป็นปาฐกถาพิเศษปิดท้ายงานและช่วงถาม-ตอบ เรื่อง “Thailand’s National Agenda: Bio-Circular-Green Economy Model” โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  การจัด Undergraduate Student Online Forum ในวันแรกนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีนิสิต  อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาสนใจเข้าร่วมกว่า 190 คน หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย ลำดับต่อมาเป็นการประกาศเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน  Idea Sharing Contest ในหัวข้อ “A Better Tomorrow with SDGs /BCG” ชิงเงินรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท โดย Professor Matthew P. Downs, Senior Advisor for International Relations at Kasetsart University และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรช กระแสอินทร์ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล รูปแบบและรายละเอียดการส่งผลงานเข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด (Idea Sharing Contest) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รอบตัดสิน (Final round) จะมีขึ้นในวันที่สอง คือวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 17.00-20.30 น. และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแข่งขัน และการอภิปรายจากผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้แทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา มา ณ โอกาสนี้

facebooktwittergoogle_plus