ผู้บริหารมก.หารือร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต​รัสเซีย​ประ​จำ​ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ คุณอารยา พีชพล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าหารือในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต​รัสเซีย​ประ​จำ​ประเทศไทย ได้แก่ Mr. Stepan GOLOVIN, Senior Counsellor and Deputy Head of Mission และ Ms. Anastasia MAKHIBORODA, Second Secretary (Agriculture) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และมองหาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย

โดย Mr. Stepan GOLOVIN ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซียที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันรัสเซียได้นำเข้าสินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากไทยในปริมาณเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมือทางด้านการเกษตรและอาหารระหว่างกันผ่านงานวิจัยรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้รัสเซียยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านมนุษยธรรมและการศึกษาโดยมีทุนสำหรับนิสิตนักศึกษาชาวไทยให้ไปศึกษาต่อยังประเทศรัสเซีย ในขณะเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา ก็ได้ให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแขนงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตร และเทคโนโลยีทางอาหาร นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ประชาชนและชุมชน

ทั้งนี้ Ms. Anastasia MAKHIBORODA ได้แสดงทัศนะและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย รวมถึงความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆที่ต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้เชื่อมประสาน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือที่ผ่านมาและความสนใจในการพัฒนาคอร์สภาษารัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และโอกาสในการฝึกงานยังประเทศรัสเซียของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์รัสเซียศึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์ในอนาคต

อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะผสานความร่วมมือระหว่างกันโดยในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งให้สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยพิจารณา เพื่อประโยชน์ของแวดวงวิชาการของทั้งสองประเทศต่อไป

facebooktwittergoogle_plus